25 Tuổi, 25 Quốc Gia, 5 Châu Lục

  • Thông qua cuốn sách đầu tay này, Đại sẽ gửi tới khán giản những câu chuyện, những trải nghiệm và kỉ niệm đáng nhớ trong những chuyến đi của mình tới 25 quốc gia, 5 châu lục khi 25 tuổi 
  • Thời gian phát hành dự kiến tháng 10/2018
  • Through the book, Quang Dai tells stories, experiences, memories about his trips to 25 countries, 5 continents at the age of 25.
  • Preparing to publish in October 2018